Statut

Statut

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA EFT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Stowarzyszenie „Polskie Stowarzyszenie EFT” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem jest stowarzyszeniem rejestrowym działającym na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „PSEFT”.

§ 2
1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§3
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§5
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§6
Stowarzyszenie może używać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą Stowarzyszenia korzysta z ochrony prawnej.

§7
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w §5 niniejszego Statutu bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§8
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§9
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) działalność naukowa, oświatowa na rzecz szerzenia idei EFT (rozumianej jako Emotionally Focused Therapy, tzn. Terapia Skoncentrowana na Emocjach) wśród profesjonalistów i społeczeństwa oraz tworzenia wysokich standardów terapeutycznych EFT w Polsce,
b) popularyzacja wiedzy na temat EFT wśród społeczeństwa i osób zajmujących się psychoterapią i pomocą psychologiczną oraz psychoprofilaktyką,
c) zrzeszanie profesjonalistów będących w trakcie i po szkoleniach EFT akredytowanych przez ICEEFT (rozumianym jako: Międzynarodowe Centrum Doskonałości w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach),
d) działalność kulturalna, charytatywna na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji różnych środowisk, w których zastosowanie mogą mieć idee i wartości EFT,
e) szeroko rozumiana działalność edukacyjna (prelekcje naukowe, prezentacje, publikacje, szkolenia),
f) promocja zdrowia psychicznego.

§10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:
a) organizację konferencji, seminariów i prelekcji naukowych,
b) organizowanie akcji społecznych,
c) organizowanie szkoleń, warsztatów z zaproszonymi specjalistami,
d) organizowanie i promowanie grup superwizyjnych,
e) tworzenie i wydawanie publikacji związanych z realizacją celów statutowych,
f) organizowanie różnych form profesjonalnego szkolenia dla osób dążących do uzyskania kwalifikacji w zakresie EFT,
g) wymianę doświadczeń i dzielenie się zdobytą wiedzą,
h) udzielanie różnych form wsparcia osobom szkolącym się w EFT,
i) wspieranie rozwoju terapii EFT w Polsce,
j) tworzenie wysokich standardów terapeutycznych EFT w Polsce przez kontakt z ICEEFT (Międzynarodowe Centrum Doskonałości w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach) i międzynarodowym środowiskiem EFT,
k) działania psychoprofilaktyczne, psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zainteresowanych środowisk społecznych, kulturowych, zawodowych (w tym min. dla lekarzy, pedagogów, nauczycieli, psychologów, psychoterapeutów) oraz innych grup i instytucji wymagających wsparcia lub mających potrzebę rozwoju),
l) dbanie o poprawę jakości życia, w tym w szczególności o jakość życia psychicznego oraz o poprawę adaptacji społecznej osób i organizacji.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jest po drugim roku co najmniej czteroletniego szkolenia z psychoterapii i odbyła szkolenie EFT Externship akredytowane przez ICEEFT oraz złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia do rejestru członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania wraz z uzasadnieniem jest ostateczna.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków oraz opinii co do działalności Stowarzyszenia.

§14
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek,
e) stałego poszerzania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności w zakresie terapii EFT.

§15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§16
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
● z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
● ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.


§18
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§19
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. W razie, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§20
Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w celach sprawozdawczych i co 4 lata, w celach sprawozdawczo-wyborczych. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia. Walne Zebranie Członków może wtedy skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§21
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§22
Zarząd
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub inny członek Zarządu.
5. Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§23
1. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i wykluczanie członków.

§24
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego przez komisję.
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
4. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący.

§25
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§26

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych oraz reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z Członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

3. Posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania mogą̨ odbywać́ się̨ w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4. O każdorazowym wykorzystaniu formy zdalnej decyduje odpowiednio Prezes lub Wiceprezes Zarządu lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zawiadamiając o tym pozostałych członków danego organu. W przypadku Walnego Zebrania decyzję podejmuje Zarząd, zawiadamiając o tym członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem jego odbycia.

5. Zawiadomienie o formie elektronicznej musi zawierać́ opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, w szczególności poprzez wskazanie narzędzi komunikacji.

6. Posiedzenia w formie elektronicznej odbywają̨się̨ przy zapewnieniu co najmniej:

a) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek organu stowarzyszenia może wypowiadać́się̨ w toku obrad,

c) wykonywania osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

7. Wykonywanie prawa głosu na posiedzeniu odbywa się̨ poprzez oddanie jednoznacznego głosu w trakcie trwania transmisji, w czasie przeznaczonym na podjęcie decyzji. Przebieg głosowania jest dokumentowany nagraniem lub w inny sposób zapewniający dowód oddanych głosów.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§27
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dotacji i ofiarności publicznej,
d) z dotacji z budżetu państwa i samorządu terytorialnego,
e) z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Dochód z działalności statutowej odpłatnej, innej działalności oraz majątku Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na zebraniu.

§29
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§30
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

/*
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych